Szkoła Podstawowa w Antoniowie

e-mail:
www: spantoniow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-20 10:27:40

Archiwum aktualności

Obchody 10-lecia istnienia nowej Szkoły w Antoniowie

16-17 września 2011r.

Obchody 10-lecia istnienia nowej Szkoły Podstawowej w Antoniowie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to…
Czym dzieli się z innymi!"

Słowami błogosławionego Jana Pawła II, dyrektor szkoły w Antoniowie - Grzegorz Burda, rozpoczął przemówienie z okazji 10-lecia istnienia nowej Szkoły Podstawowej. 16 września wielu spośród zaproszonych Gości zaszczyciło swoją obecnością mury szkoły w Antoniowie, aby wspólnie z nauczycielami i uczniami przeżywać tę uroczystość. Z ogromną przyjemnością gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek- Pana Marka Korniaka, burmistrza z okresu funkcjonowania nowej szkoły- Pana Jana Labusa, v-ce Starostę Powiatu Opolskiego- Panią Leonardę Płoszaj, księdza proboszcza- Mariana Demarczyka, radnego Powiatu Opolskiego i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej- Pana Norberta Halupczoka, przewodniczącą Komisji Oświaty w naszej gminie - Panią Danutę Derdę, prezesa Związków Zawodowych - Pana Czesława Magę, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku - Pana Wiesława Misia, wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku- Panią Krystynę Zabawę, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły - Pana Piotra Hadasika, sołtysa wsi Antoniów- Pana Adama Hurka, członków Społecznego Komitetu Budowy, byłego radnego Antoniowa - Pana Antoniego Mielniczka oraz panią Irenę Pańczyk, dyrektor Domu Kultury- Panią Helenę Gruszkę, Pana Jana Niesłonego w zastępstwie Redaktora Naczelnego „Wiadomości Ozimskich”- pana Witolda Żurawickiego, przewodniczącą Mniejszości Niemieckiej- Panią Anielę Ledwig, przewodniczącą Rady Rodziców- Panią Barbarę Jendrzej oraz byłą nauczycielkę szkoły- Panią Wiesławę Machaj.
Przed wysłuchaniem przemówienia wszyscy zgromadzeni na uroczystości uczcili minutą ciszy niedawno zmarłego księdza Prałata Gerarda Kałużę, który poświęcał mury szkoły i celebrował uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz zmarłego byłego Dyrektora Szkoły w Antoniowie, pana Władysława Słabego.  
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przybliżył okres rozwoju placówki począwszy od wiosny 1989, kiedy to za sprawą decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nakazano rozbiórkę jednego z dwóch budynków szkoły. Wiadomym było, jak ważną rolę odgrywa szkoła w środowisku wiejskim. Chociaż doradzano jej likwidację i dowóz uczniów do innych placówek na terenie gminy, to dla mieszkańców wsi nie było innej alternatywy, jak budowa nowego budynku. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły i rozpoczął prace związane z rozbiórką i przygotowaniem technicznym nowej inwestycji. Oprócz działającego Komitetu, nie mniej zaangażowanymi w prace byli mieszkańcy Antoniowa oraz Huta Szkła Jedlice, na czele ze śp. Henrykiem Koźmińskim i Panią Ritą Zielniok. Najaktywniejszymi członkami Komitetu Budowy byli wówczas Zbigniew Iwański, Janina Jończyk, Bronisław Broński, Piotr Hadasik, Bernard Kurda, Janina Frajer, Rudolf Błyszcz, śp. Henryk Ozimek oraz wielu innych, których nie sposób wymienić.
Dzięki pierwszym, znaczącym środkom finansowym przeznaczonym z budżetu Miasta i Gminy wykonano fundamenty. Przez kolejne lata wzrastały mury szkolne dzięki środkom gminnym i społecznym. Nadzór budowlany od momentu rozpoczęcia budowy do stanu surowego zamkniętego sprawował śp. Piotr Grubski, który włożył w to przedsięwzięcie dużo serca, zapału i energii, utożsamiając się z problemami środowiska antoniowskiego.
24 października 1993r. odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego – niezwykle krzepiący i mobilizujący do dalszej pracy moment. W kolejnych latach, dzięki zrozumieniu i przychylności władz oraz radnych miejsko-gminnych, udało się doprowadzić inwestycję do stanu surowego otwartego.W miarę postępów na placu budowy przybywało też i problemów, głównie natury finansowej. Czynione starania o pozyskanie środków z Kuratorium Oświaty nie dawały żadnych rezultatów. W związku z narastającymi problemami Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w ścisłej współpracy z Mniejszością Niemiecką, poczynił starania o dofinansowanie budowy ze środków Fundacji Rozwoju Śląska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ta ostatnia zaoferowała pomoc finansową, udzielając tzw. kredytu „Jumbo”. Środki, które wówczas przyznano, były na tyle duże, że pozwoliły na wykonanie jednego z kosztowniejszych etapów, mianowicie stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Jednakże, kolejna prośba o dofinansowanie spotkała się z odmową. W obliczu tej sytuacji dyrekcja szkoły i społeczny komitet wysunęły propozycję etapowego uruchamiania budowanego obiektu. Po uzyskaniu zgody i korekty dokumentacji budowlanej przystąpiono do prac wykończeniowych pierwszej kondygnacji i części parteru. Wykonawcą tego zakresu robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a prace nadzorowane przez pana Marcina Wilczka.
W efekcie podjętych działań nastąpiło ukończenie planowanego etapu, przeprowadzenie starego wyposażenia w mury nowej szkoły i rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2001/2002. Z uwagi na ówczesny brak środków finansowych na wyposażenie szkoły, niemożliwe było jej uroczyste otwarcie. Na tę uroczystość trzeba było czekać ponad rok. W tym czasie zakupiono nowe wyposażenie oraz wykończono kolejny segment na parterze budynku. Wszelkie prace wykończeniowe wykonano ze środków społecznych. Uroczystego, aczkolwiek symbolicznego otwarcia połączonego z oddaniem kolejnego segmentu dokonano 17 stycznia 2003r.
Z perspektywy minionych 10 lat w zakresie działań gospodarczych, rozwijających bazę szkolną oraz bezpieczeństwo, wykonano ozdobne ogrodzenie od frontu szkoły oraz ogrodzenie od strony boiska i placu zabaw, otynkowano ściany zewnętrzne budynku szkolnego wraz z obróbką blacharską zadaszeń zewnętrznych, wykonano zadaszenie i zainstalowano nowe stojaki rowerowe zarówno dla uczniów jak i gości. Szczególne podziękowanie za wsparcie przy wspomnianych działaniach skierowane jest do panów Burmistrzów i Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Na uwagę i słowa podziękowania zasługuje również fakt, iż za sprawą grupy Odnowy Wsi pod przewodnictwem pani Liliany Strzelczyk, wbudowano nowe trawiaste boisko oraz plac zabaw, z których w formie ogólnodostępnej korzystają dzieci i młodzież w godzinach pozaszkolnych.
Ważnym wydarzeniem było również utworzenie nowej pracowni informatycznej i wyposażenie jej w nowoczesne komputery wraz z drukarką laserową, projektorem multimedialnym oraz innymi akcesoriami. Całość zrealizowana została w ramach projektu współfinansowania przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół”.
Natomiast w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły na uwagę zasługują wyniki odniesione na polu gry w unihokeja, w której to dyscyplinie byliśmy pionierami na terenie gminy, zajmując IV miejsce w finale wojewódzkim chłopców. Uczestniczyliśmy niemalże we wszystkich zawodach sportowych, wynikających z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego odnosząc mniejsze lub większe sukcesy.
Mimo licznych sukcesów i nieustannego rozwoju szkoły, pojawiające się trudności finansowe jak również rosnące oczekiwania rodziców w zakresie oferty edukacyjnej, wpłynęły na podjęcie przez szkołę działań, które sprostałyby nowo powstałym wymaganiom. Jednym z przedsięwzięć było utworzenie Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Antoniowie z wszelkimi znamionami prawnymi. Kolejnym przedsięwzięciem było wystąpienie z wnioskiem o sfinansowanie ze środków unijnych projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych”. Podjęte działania zostały uwieńczone sukcesem gdyż sprostaliśmy wszelkim wymogom formalnym i merytorycznym, zajmując 13 miejsce w gronie 27 przyznanych wniosków na 72 ubiegających się o dotację. Obecnie czynione są również starania o pozyskanie środków na wsparcie zajęć edukacyjnych uczniów klas I-III w ramach Projektu Systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Należą się podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w opracowanie projektów, w szczególności liderce zespołu pani Annie Lakocie.
Mimo narastających problemów demograficznych szkoła dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i wysokiej wydolności wychowawczej, z roku na rok zyskuje coraz większe zaufanie rodziców z Antoniowa, a także spoza obwodu. Dowodem tego jest nieznaczny, ale ciągły wzrost liczebności uczniów. Dyrektor podkreślił fakt, iż właśnie kadra tej szkoły stanowi jej siłę, gwarancję stabilności, chce i potrafi pracować zespołowo, a przede wszystkim ma ogromne serce dla dzieci. Nawiązując do przytoczonych wcześniej słów naszego wielkiego Polaka, to z codziennych radości dzieci rodzi się siła dla nauczycieli. Rzeka życzeń czasem onieśmiela, ale jednocześnie podwaja siły do pracy, nadaje sens życia i coś, dla czego warto żyć…
Po przemówieniu dyrektora, uczniowie szkoły zaprezentowali swoje umiejętności w występie artystyczno-recytatorskim przygotowanym przez panią Danutę Wiciak i panią Alesię Asmushkina. Następnie zaproszeni Goście udali się na skromny poczęstunek, gdzie oglądając projekcję zdjęć z minionych wydarzeń szkolnych, spędzili czas na rozmowie w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Festyn z okazji urodzin szkoły

    Kontynuacją piątkowych obchodów 10-lecia istnienia nowej szkoły w Antoniowie był rodzinny festyn, organizowany przez Grono Pedagogiczne i Radę Rodziców. Dla wszystkich czekało mnóstwo atrakcji. Mogliśmy podziwiać występy uczniów szkoły prezentujących swoje zdolności wokalne w Koncercie Życzeń. Niezwykłe umiejętności taneczne wykazały zaproszone zespoły mażoretkowe- Mini Gama i Gama. Podziwiając występy dorośli i młodzież mogli „zajadać się” pysznym, swojskim ciastem i pieczonymi kiełbaskami. Oprócz stoiska z ciastem, wzrok przykuwało stoisko kiermaszowe, przygotowane z inicjatywy rodziców, które kusiło wielobarwnością i wyjątkowością ręcznie wykonanych ozdób i stroików. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się ogromna, dmuchana ślizgawka. W ramach odpoczynku najmłodsi mogli własnoręcznie pomalować gipsowe figurki lub bawić się w kostiumowe przebieranki. Po występach artystycznych dzieci miały okazję pobawić się wspólnie z rodzicami w zabawnych konkursach i „poszaleć” w rytmie  muzyki.
Kulminacyjnym punktem całej imprezy był występ teatralny pt. „Czerwony Kapturek”. Niezwykły – bo przygotowany i wykonany przez nauczycieli. Dzieci świetnie się bawiły oglądając swoich wychowawców w roli bohaterów bajki. Nauczyciele wykazali się niemałym kunsztem aktorskim, czerpiąc z gry wiele przyjemności i zabawy. Sadząc po reakcji publiczności – niepohamowanym, szczerym śmiechu i obfitych oklaskach – występ wszystkim bardzo się podobał. Po występie młodzież i dorośli tańczyli do późnego wieczora w rytmie disco.
Festyn nie udałby się bez pomocy sołtysa Antoniowa, pana Adama Hurka oraz prezesa OSP Antoniów, pana Norberta Halupczoka, odpowiedzialnych za przygotowanie techniczne, nagłośnienie, oprawę muzyczną i ochronę imprezy. Dziękujemy również wszystkim Sponsorom, Darczyńcom, Rodzicom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu całego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i wspólne świętowanie!
     
 red. A. Maciak

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: spantoniow
Pomoc administracyjna
e-mail: spant@o2.pl
Data publikacji: 2012-02-12 19:35:00
Wyświetl historię zmian