Czym jest edukacja globalna?

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  •     zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  •     poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  •     ochronę praw człowieka,
  •     zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  •     budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  •     tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  •     przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  •     rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  •     kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  •     ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

źródło: www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

Załączniki:
 do góry