Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego pn. „MAMY RADY NA ODPADY – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; RPOP.05.02.00-16-0003-20.

Obecnie mamy zaplanowany udział w zadaniu realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej adresowanej do uczniów szkół podstawowych w zakresie wdrażania zmian w gospodarce odpadami. W ramach tego zadania planowane jest przeprowadzenie atrakcyjnych warsztatów i zajęć w pracowniach Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RZPWE w Opolu połączonych z wizytami w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ach) w województwie opolskim.

Link do informacji o konkursach: https://spkrasiejow.ozimek.pl/pl/37-szkola/34853-i-miedzyszkolny-eko-festiwal.html

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Konkursie Wokalnym „Eko song”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Akces wraz ze Szkołą Podstawową w Krasiejowie.
Ten konkurs to zadanie publicznego Samorządu Województwa Opolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020 realizowane jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
EKO – SONG” był to konkurs piosenki o tematyce ekologicznej. Jego celem było promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki odpadów oraz promocja odpowiednich postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej.
Konkurs polegał na przedstawieniu w formie piosenki treści związanych z recyklingiem, zbiórką selektywną odpadów opakowaniowych, a także ochroną środowiska, ekologią, itp.
Przeznaczony był dla solistów, uczniów klas 1-8 szkół Gminy Ozimek. Na konkursie naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Nikola z klasy 5 i Nina z klasy 8. Dziękujemy im za zaangażowanie i udział w ciekawym konkursie i EkoFestiwalu


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Konkursie „Eko wybieg”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Akces wraz ze Szkołą Podstawową w Krasiejowie.
Ten konkurs to zadanie publicznego Samorządu Województwa Opolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020 realizowane jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Konkurs polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów.
Celem konkursu było propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia, popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu, poszerzanie świadomości ochrony środowiska oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Konkurs adresowany był do dzieci zamieszkujących teren gminy Ozimek i uczęszczających do szkół podstawowych do klas I - IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na pokazie mody ekologicznej podczas festynu 29.09.2022r. w Krasiejowie. Z naszej szkoły stroje wykonały dwie osoby: Fabian z klasy 2 i Bartłomiej też z klasy 2. Dziękujemy im za udział w konkursie i gratulujemy ciekawych pomysłów na stroje.

 do góry