W roku szkolnym 2011/12 Gmina Ozimek i Szkoła Podstawowa  w Antoniowie przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego

„Wiedzą Zdobędę Świat”


finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w Programie Rozwojowym Szkoły, realizowanym w ramach:
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałania  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


  Nadrzędnym celem programu rozwojowego jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.
Działania projektowe kierowane są do wszystkich uczniów klas IV- VI w formie dodatkowych, bezpłatnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć
specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych.

W ramach projektu zostały zakupione liczne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym 2011/12 Gmina Ozimek i Szkoła Podstawowa  w Antoniowie przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego

„Wiedzą Zdobędę Świat”


finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w Programie Rozwojowym Szkoły, realizowanym w ramach:
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałania  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


  Nadrzędnym celem programu rozwojowego jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.
Działania projektowe kierowane są do wszystkich uczniów klas IV- VI w formie dodatkowych, bezpłatnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć
specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych.

W ramach projektu zostały zakupione liczne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

 

Projekt został zrealizowany i zakończony 15 lipca 2012r.

 

Podsumowaniem udziału naszej szkoły w projektach unijnych była wizyta p. Katarzyny Plewni z TVP Opole, która zajmuje się wykorzystaniem dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Między innymi uwagę reporterki zwróciła nasza szkoła. W wyniku przeprowadzonych wywiadów i nakręconego materiału filmowego powstał program, który ukazał się w Opolskiej Telewizji Regionalnej, a który można oglądać w Internecie. Polecamy program, a wzmianka o naszej szkole znajduje w 3’16” telewizyjnego reportażu.


                                                                                                       Wiesław Podborączyński

http://www.tvp.pl/opole/gospodarka/wszystko-o-funduszach/wideo/odc-11-zima-ferie-opieka-pasja-cieplo/9431446
 

 

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Beneficjent: Gmina Ozimek


Od września do grudnia 2012 roku w SP Antoniów  będzie  odbywać się kontynuacja projektu edukacyjnego
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III.

 

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I –  III, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I – III w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego).  Zdiagnozowane problemy  uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

 Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje:

1. Kontynuację następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I-III:

a)      zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

b)      zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c)      gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

d)    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 Efekty realizacji projektu:

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

1)    poprawienia umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i

poprawnego pisania,

2)    poprawienia sprawności rachunkowej, umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,

4)    zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała,

5)    zniwelowania wad wymowy uczniów.

 Kolejny raz Szkoła Podstawowa w Antoniowie stała się odbiorcą funduszy europejskich.

W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 oraz w roku szkolnym 2013/2014 realizowany będzie w szkole projekt edukacyjny pt.

„SZKOŁA PEŁNA POMYSŁÓW“

 

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Odbiorcami działań edukacyjnych będą uczniowie i uczennice  klas IV-VI.  W projekcie weźmie udział 37 dzieci, 21 dziewcząt i 16 chłopców.

Realizacja projektu przyczyni się w  do zwiększenia oferty usług edukacyjnych świadczonych przez naszą szkołę.  Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: specjalistycznych,

dydaktyczno - wyrównawczych,   rozwijających zainteresowania,  zajęciach sportowych:

W labiryntach ortografii- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia terapii logopedycznej

Zajęcia rewalidacji indywidualnej

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego

Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu  zewnętrznego

Warsztaty językowo-przyrodnicze

Przyroda w obiektywie- informatyczno-przyrodnicze warsztaty fotografii cyfrowej

Na tropach przyrody-warsztaty przyrodnicze

Mistrzowie unihokeja

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia psychoedukacyjne

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

 

W ramach projektu  zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne:  do ZOO, do ogrodu botanicznego, do Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny a także na basen.

Wieloraki i szeroki zakres tematyczny realizowany w programie zajęć, pozwoli beneficjentom na wyrównanie szans edukacyjnych jakie występują w dostępie do edukacji ze względu na miejsce zamieszkania-wioski. Dodatkowe zajęcia będą miały na celu także nabycie przez uczniów nawyku aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 Szkoła Podstawowa w Antoniowie przystąpiła do projektu

 „Fascynujący Świat Nauki I Technologii”

realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu 

w ramach

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas I-VI.

Termin realizacji projektu: IX 2013 – 30 IV 2015.

Wartość projektu - 30 mln zł.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w województwie.          

 

Celem projektu jest:

wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w placówkach ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji, czyli zakresów umiejętności i postaw dotyczących m.in. uczenia się i porozumiewania w języku ojczystym, w językach obcych, a także umiejętności matematycznych i informatycznych.

   Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).


Planowane działania w projekcie

Działanie Ibadania (diagnoza) uczniów, narzędziami zakupionymi i nieodpłatnie przekazanymi do każdej szkoły. Badanie ma na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie:

  • trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu
  • trudności w uczeniu się matematyki
  • potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów

Diagnoza zostanie przeprowadzona przez nauczycieli danej szkoły dwukrotnie: we wrześniu 2013 r. i we wrześniu 2014 r.


 Działanie IIzajęcia pozalekcyjne 
Nauczyciele będą mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć                  pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy.

Działanie III – Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne

 
Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywać się będą w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Są to pracownie wyposażone w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów człowieka.

Działanie IV – zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych.
Zaplanowane zajęcia realizowane będą w instytucjach kultury (np. kina, teatry, filharmonie, galerie, muzea itp.) oraz w gospodarstwach edukacyjnych z terenu województwa opolskiego.Działanie V – zajęcia w ośrodkach akademickich  
Zajęcia realizowane będą w ośrodkach akademickich dla uczniów z klas IV-VI. Będą uzupełnieniem zajęć w pracowniach eksperymentalnych RCRE. Planuje się cykl 4 wykładów dla grupy uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i  1 wykład dla grupy uczniów w zakresie nauk humanistycznych. Za koordynację  działań w szkole odpowiada Szkolny Lider.

Działanie VI -  zajęcia w Stacji Planeterium w Niwkach oraz w mobilnych planetariach na terenie szkoły.

 

Wszystkie  formy zajęć są dla uczniów bezpłatne , bezpłatny transport i wyżywienie.

Wyjazdy odbywać się będą w godzinach lekcyjnych pod opieką nauczycieli . 

 

W miesiącach wrzesień, październik, listopad 2013 roku 18 uczniów z SP Antoniów w weźmie udział w projekcie

 „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek’’

 -    projekt  współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Projekt zakłada   8 wyjazdów na basen do Strzelec Opolskich, podczas których uczniowie będą  uczestniczyć w 16 godzinach  lekcyjnych zajęć nauki pływania.

Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez instruktorów Szkoły Pływania „Pirania” w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich. Dzieciom zapewniono nieodpłatny transport na zajęcia i z powrotem, opiekę wykwalifikowanych opiekunów - nauczycieli podczas transportu i zajęć na basenie, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa grupowa).

Podstawowym i najważniejszym celem projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów, a w szczególności opanowanie przez nich podstawowych umiejętności pływackich. Niewątpliwie wpłynie to również na korektę wad postawy i ogólną poprawę kondycji, zwłaszcza u dzieci mniej sprawnych ruchowo, czy też otyłych, a poza tym  dostarczy dzieciom wiele radości i przyjemności, pobudzi zainteresowanie i chęć uprawiania sportu. Stworzy również dzieciom alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i często biernego wypoczynku w czasie wolnym.

 

terminy zajęć

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30   wyjazd godz 9.05

           2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30    wyjazd godz 9.05

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30   wyjazd godz 9.05

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30   wyjazd godz 9.05

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30   wyjazd godz 9.05

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30   wyjazd godz 9.05

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30  wyjazd godz 9.05

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30    wyjazd godz 9.05

 

 

 do góry