Rekrutacja do szkoły średniej jest kilkuetapowa i rozpoczyna się już w maju. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów, na które składają się wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz z oceny ze świadectwa.

Pamiętaj! O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów. Podanie należy jednak złożyć w terminie.

Sposób przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym został określony w Rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać to 200, w tym za świadectwo można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Terminy otwarcia rekrutacji do szkół średnich ustala kuratorium danego województwa. Dokładne daty należy sprawdzić na stronach internetowych kuratoriów. Zasady rekrutacji pozostają jednak takie same.

Obecnie uczeń może wziąć udział w rekrutacji do maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych. Etapy rekrutacji można podzielić na:

  • otwarcie rekrutacji i złożenie wniosku,
  • uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W przypadku osób, które starają się o miejsce w szkole dwujęzycznej lub oddziale dwujęzycznym, a także na kierunkach, w których wymagana jest odpowiednia sprawność fizyczna, rekrutacja jest rozbudowana o dodatkowe etapy np. sprawdzian kompetencji językowych.

Rekrutacja zazwyczaj zaczyna się w połowie maja. Wtedy ósmoklasiści mogą już składać wnioski w systemie elektronicznym. Podanie jest pełne dopiero po uzupełnieniu go o zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej składa się z:

  • wniosku o przyjęcie,
  • zaświadczeniu o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
  • świadectwa ukończenia ósmej klasy.

Co ważne, dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem maksymalnie trzech kopii świadectwa ukończenia podstawówki oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Warto zaznaczyć, że w przypadku szkół branżowych rekrutacja może się różnić w zależności od wybranego kierunku, np. może być wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano w dniach 23-25 maja 2023r. , a jego wyniki uczniowie otrzymają dopiero 6 lipca. Wtedy powinni jak najszybciej dodać zaświadczenie do podań, które złożyli.

źródło: www.strefaedukacji.pl

Licznik czasu do egzaminu z matematyki

Więcej informacji o egzamine na stronach:

O egzaminie

Wymagania egzaminacyjne

Informatory

Arkusze

 do góry